LAG Podralsko

Program rozvoje venkova

Programový rámec Program rozvoje venkova (PRV)

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášených výzev MAS a ŘO PRV, prostřednictvím kterých budou vybírány k podpoře předložené žádosti, které budou naplňovat Strategii komunitně vedeného místního rozvoje LAG Podralsko 2014+ .

Programový rámec CLLD LAG Podralsko 2014+ pro Program rozvoje venkova:
http://lagpodralsko.com/doc/programovy-ramec-prv.pdf

Pravidla provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje:
http://lagpodralsko.com/doc/pravidla-19.2.1-podpora-prova-de-ni--operaci--v-ra-mci-strategie-komunitne--vedene-ho-mi-stni-ho-rozvoje.pdf

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání žádosti o dotaci přes Portál farmáře:
http://lagpodralsko.com/doc/podrobny--postup-pro-vygenerova-ni--a-zasla-ni--z-a-dosti-o-dotaci-pr-es-porta-l-farma-r-e.pdf