LAG Podralsko

Příprava OP Z+

Operační program Zaměstnanost plus (OP Z+) představuje klíčový předpoklad pro využívání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu plus v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování v programovém období 2021-2027, přičemž navazuje na Operační program Zaměstnanost realizovaný v programovém období 2014-2020.

LAG Podralsko má připraven a zveřejněn Akční plán pro OP Z+ LAG Podralsko z.s., v němž má na dvě tříletá období připravena opatření, která by MAS chtěla realizovat v případě, že bude její projekt vybrán k podpoře ze strany ŘO OP Z+. Na první projekt je určena alokace 12 000 000 Kč. V rámci sestavování projektu, byla částka maximálně využita k řešení problémů komunit a cílových skupin na území LAG Podralsko z.s.

První projekt MAS zahrnuje 3 hlavní opatření: Zvyšování uplatnitelnosti na trhu práce (aktivity podpora sociálně znevýhodněných osob pomocí motivace, aktivizace, zvyšování kompetencí a tréninkové zaměstnávání), Posilování rodinných vazeb (aktivity komunitní dětské kluby a komunitní venkovské tábory pro zvýšení uplatnitelnosti rodičů na trhu práce) a Komplexní podpora pečujících osob s dítětem s PAS (aktivity zaměřeny na pomoc rodinám zejména s duševně nemocným dítětem ve stabilizaci rodinného systému).

Aktivity by měly primárně přispět ke zlepšení životní situace osob s ohledem na jejich potřeby, ke zvýšení jejich pracovních příležitostí a dostupnosti služeb v přirozeném prostředí. Veškeré intervence jsou vedeny záměrem posílit soběstačnost venkova a zapojit místní aktéry do pomoci osobám sociálně či zdravotně znevýhodněným a zvýšit tak jejich šance na plnohodnotnější uplatnění a začlenění v místě, kde žijí.

Akční plán, který byl tvořen jako povinná příloha k žádosti, byl dne 21.7.2022 finalizován a předložen ke schválení. Následně byla tvořena projektová žádost, která byla podána na řídící orgán 2.8.2022.


Akční plán:
http://lagpodralsko.com/doc/akcni-plan-mas-opz-.pdf


Zápisy z jednání realizačního týmu, odborníků z území a partnerů:
http://lagpodralsko.com/doc/zapisy-op-z+.pdf