Seznam.phtml

POSÍLENÍ KAPACIT KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE LAG PODRALSKO II, REG. Č. PROJEKTU: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008542

Projekt řeší zabezpečení přípravných a provozních činností kanceláře LAG Podralsko, souvisejících s realizací SCLLD LAG Podralsko na svém území působnosti na plánovací období 2014-2020 v oblastech realizace, animace a propagace SCLLD LAG Podralsko 2014+ a animace škol a školských zařízení. Cílem projektu je tedy zabezpečit organizačně a provozně realizaci komunitně vedeného místního rozvoje na území LAG Podralsko, systém administrace projektů, vyhlašování výzev, školení, semináře, workshopy, propagační akce a konzultace pro potenciální žadatele ze všech sektorů do výzev OP, vyhlašovaných prostřednictvím LAG Podralsko a uvedených v SCLLD LAG Podralsko 2014+ jako prioritních pro dané území.

ODKAZ tit

CLLD LAG PODRALSKO 2014+

Občanské sdružení LAG Podralsko vzniklo 31.května 2004. Hlavním úkolem je celkový rozvoj regionu Podralsko, a to především na principech iniciativy Evropské unie LEADER. 
LEADER je společná iniciativa Evropské unie zaměřená k posílení venkovského prostoru, je postavená na těchto znacích:
- každý region má svoje specifika, která mohou být při správném využití jeho šancemi
- nejlepší znalost regionu mají ti, kteří v něm bydlí a působí, aktivní subjekty vytvářejí tzv. místní akční skupinu (MAS), která určitým způsobem může spoluvytvářet svůj region
- do partnerství jsou zapojeni zástupci komunální sféry, podnikatelé, neziskové organizace, fyzické osoby apod., tím dochází k výměně zkušeností a k plnému využití místního potenciálu 
- pro období 2002-2006 bylo zvoleno označení LEADER+
- v období 2007-2013 iniciativa LEADER na podobných principech nadále pokračuje
- od dubna 2014 je LAG Podralsko v souladu s novým OZ zapsaným spolkem a intenzivně připravuje SCLLD (strategii komunitně projednávaného místního rozvoje) na plánovací období 2014 - 2020
- od října 2015 má LAG Podralsko z.s. Osvědčení o splnění standardů MAS pro programové období 2014 - 2020  
ODKAZ tit