Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript!
Logo LAG

LAG Podralsko.

MAP Českolipsko a Novoborsko IV

Zkratka MAP = Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území ORP Česká Lípa a ORP Nový Bor na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území obou ORP.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání i zájmového a neformálního vzdělávání.

Hlavní cíl MAP

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Projekt navazuje na MAP IV a jeho hlavní cíl je naplňován realizací těchto aktivit:

 • Rozvoj a aktualizace MAP (v návaznosti na realizované projekty MAP Českolipsko a MAP Novoborsko, MAP Českolipsko a Novoborsko II, MAP Českolipsko a Novoborsko III)
 • Evaluace a monitoring MAP
 • Implementace MAP

Dílčí cíle MAP:

 • Dílčí cíl 1. Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol
 • Dílčí cíl 2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání
 • Dílčí cíl 3. Zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území – dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
 • Dílčí cíl 4. Zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků

Hlavním přínosem realizace projektu MAP IV je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství budou napomáhat ke zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. Projekt rozvíjí vizi akce KLIMA a vytváří trvalé vazby spolupráce při zvyšování kvality vzdělávání v ORP Česká Lípa a ORP Nový Bor.

Principy MAP:

Realizace MAP respektuje základní principy komunitně řízeného plánování. Principy odráží osvědčené postupy vycházející z příkladů dobré praxe (např. činnost místních akčních skupin, komunitní plánování sociálních služeb apod.).

 • Princip spolupráce
 • Princip zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů
 • Princip dohody
 • Princip otevřenosti
 • Princip SMART
 • Princip udržitelnosti
 • Princip partnerství

Komunitní plánování je postup, který umožňuje:

 • aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života společenství
 • aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu
 • aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost

Co MAP přináší?

Dětem a žákům:

 • motivující, bezpečné, podporující a komunikující prostředí ve školách i mimo školy pro učení se
 • rozvoj osobnosti a rozvoj osobního potenciálu každého dítěte a žáka
 • snížení šikany a diskriminace ve škole i mimo školu

Rodičům:

 • více informací o příležitostech pro rozvoj dětí nejen ve škole, ale i mimo školu (neformální vzdělávání)
 • možnost podpořit školu a větší zapojení do života školy
 • rozvoj kvalitního kariérového poradenství ve školách, které je nezbytným předpokladem pro správné směřování další vzdělávací dráhy žáka
 • platformu pro otevřenou komunikaci

Ředitelům a učitelům:

 • příležitosti pro setkávání ředitelů/učitelů, k vzájemným konzultacím, výměně zkušeností a spolupráci
 • rozvoj spolupráce s rodiči a zapojení rodičů do života školy
 • podpora škol rodiči
 • možnou místní a komunikativní podporu při organizaci spolupráce s kolegy v místě a při péči o osobní prostor nebo při řešení místních problémů

Zřizovatelům:

 • možnost navázání a rozvoje spolupráce zřizovatelů na území MAP
 • příležitosti pro výměnu zkušeností, možnost vytváření společných postupů a metodik pro řízení škol

Konkrétní dílčí kroky realizace MAP Českolipsko a Novoborsko IV:

 1. Řízení projektu
 2. Vnitřní hodnocení projektu
 3. Rozvoj a aktualizace MAP
 4. Implementace akčních plánů

  Webové stránky projektu: http://map-cl-nb.cz/

  Zpět

  © Copyright 2022 EasyComp s.r.o.